Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt elke offerte, bestelling en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden. Enkel een schriftelijk aanvaarde afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan ons worden tegengeworpen.

 2. Alle prijzen, voorstellen of aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. Een overeenkomst komt slechts tot stand na uitdrukkelijke orderbevestiging van onzentwege.

  Elke bestelling, aanbod en/of orderbevestiging van de klant bindt hem onherroepelijk. Indien de klant zijn order om welke reden ook annuleert, weigert de levering af te nemen of de levering onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ten zijne nadele te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum wordt vastgesteld op 25 % - verhoogd tot 50 % in geval van maatwerk - van de prijs, exclusief BTW, het meer gevorderde door ons te bewijzen.

 3. De in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden ons niet strikt. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan ons te wijten, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen redelijk verlengd worden. De overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten, wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

 4. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze geïndividualiseerd zijn. Nochtans blijven de goederen onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich derhalve toe om deze goederen niet te vervreemden, te verpanden of met zekerheden te bezwaren.

  De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden op de plaats van de levering aanvaard. Ze worden vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat wij voor het vervoer instaan.

  Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk akkoord, worden verkochte goederen niet teruggenomen, noch verwisseld.

 5. De facturen zijn contant betaalbaar en zonder korting. Ingeval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 1 % per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag. Bij niet betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 15 %, met een minimum van 125 EUR ten titel van conventioneel schadebe- ding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, exclusief de verschuldigde rechtplegingsvergoeding. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemoti- veerd schrijven.

 6. Voor zover de aanvaarding van de leveringen niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de drie dagen na levering en vóór ingebruikname, bewerking of doorverkoop van de koopwaar.

 7. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. drie maanden beloopt vanaf de datum van levering en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwer- king, verandering, herstel door de klant of door derden, door doorverkoop van de geleverde goederen, verkeerd gebruik of onvoldoende onderhoud. Onze garantie behelst nooit meer dan de waarborg die wij door onze leveranciers/fabrikanten worden aangeboden en is beperkt tot de waarde van de goederen, met uitsluiting van onrechtstreekse of bijkomende schade. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten. Onze waarborgverbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien derhalve de klant de geleverde goederen en diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegen ons op de garantie beroepen.

 8. Ingeval van betwisting, ook in geval van hoogdringendheid, zijn enkel bevoegd ratione loci de Vredegerecht van Lennik en de recht- banken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, tenzij wij de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger.W. verkiezen. De klant kan ons uitsluitend dagvaarden voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel. Het Belgisch recht is van toepassing.